Dėl uogų augintojų registravimo VMVT IMVIS sistemoje

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) informuoja, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, tiekiantys rinkai maisto produktus, įskaitant savo ūkyje užaugintus pirminius produktus, t. y. vaisius, uogas ir daržoves, turi būti registruoti kaip maisto tvarkymo subjektai. Šis reikalavimas yra nustatytas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 6 straipsnio 2 dalyje „<…> kiekvienas maisto tvarkymo subjektas praneša kompetentingai institucijai pastarosios reikalaujamu būdu apie visas jo valdomas įmones, vykdančias veiklą bet kuriame iš maisto gamybos, perdirbimo ir pristatymo etapų, kad kiekviena tokia įmonė būtų registruojama“.

VMVT atkreipia dėmesį, kad tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, vykdantis vaisių, uogų ir daržovių auginimo ir tiekimo rinkai veiklą, privalo užtikrinti vykdomos veiklos atitiktį maisto saugą, kokybę ir higieną reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams. VMVT pažymi, kad maisto saugą, kokybę ir higieną būtina užtikrinti visais gamybos ir tiekimo etapais, t. y. nuo pirminės gamybos iki produkto tiekimo rinkai ir galutiniam vartotojui.

VMVT informuoja, kad fizinio ar juridinio asmens, vykdančio vaisių, uogų ir daržovių auginimo ir tiekimo rinkai veiklą, vykdomos veiklos atitiktį maisto saugą, kokybę ir higieną reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams VMVT gali įvertinti tik vykdydama jo valstybinę kontrolę, t. y. tik tuo atveju, kai jis yra registruotas kaip maisto tvarkymo subjektas.

Maisto tvarkymo subjektų registravimo tvarka yra nustatyta Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Maisto tvarkymo subjektų registracija yra nemokama, vykdoma be išankstinio patikrinimo ir suteikiama neterminuotam laikui. Maisto tvarkymo subjektas, siekiantis vykdyti maisto tvarkymo veiklą, turi kreiptis į atitinkamą VMVT teritorinį departamentą, kurio teritorijoje planuoja vykdyti maisto tvarkymo veiklą, ir jam pateikti: nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos (Aprašo 2
priedas);

  • maisto tvarkymo proceso aprašymą (turi būti aprašyti visi ūkyje atliekami veiksmai, susiję su išaugintos produkcijos tvarkymu, pvz., produkcijos plovimas, pakavimas, transportavimas, sandėliavimas, ar produkcija auginama perdirbti ar parduoti be tolimesnio apdorojimo). Taip pat turi būti pateikta informacija apie išauginamos ir tiekiamos rinkai produkcijos asortimentą,
    produkcijos apimtis, darbuotojų skaičių, pamainų skaičių;
  • dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta (išrašą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro, jog ūkininkui priklauso žemės ūkio valda, o jei žemė yra nuomojama
  • žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartis), įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją.

VMVT informuoja, kad norint užsiregistruoti dokumentus galima pateikti ir naudojantis integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema (IMVIS), adresu – https://imvis.vmvt.lt/ .

VMVT pažymi, kad tuo atveju, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, vykdantys vaisių, uogų ir daržovių auginimo ir tiekimo rinkai veiklą, nėra registruoti kaip maisto tvarkymo subjektai, jų veikla laikoma nelegalia ir yra taikomos administracinio poveikio priemonės.

VMVT specialistai yra pasiruošę bendradarbiauti ir pristatyti reikalavimus fiziniams ar juridiniams asmenims, vykdantiems negyvūninio maisto pirminę gamybą.

Related Articles