Kviečiame kurti specializuotus uogininkystės ūkius su ES parama smulkiems ūkiams nuo birželio 1 d.!

Jau nuo kitos savaitės paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) kviečiami teikti smulkieji šalies ūkininkai. Prioritetas teikiamas ūkiams, kurie kuria specializuotus ūkius, pavyzdžiui uogų ūkius, kur projekto metu, ne mažiau nei 50 proc ūkio pajamų įsipareigojama gauti iš uogininkystės srities.
Smulkiems ūkiams skirta 12,5 mln. Eur plėtoti specializuotus ūkius
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ bus renkamos birželio 1–30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12,5 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.
Paraiškos gali būti renkamos ir per ŽŪMIS
Smulkieji ūkininkai paraiškas NMA turės galimybę teikti naudodamiesi Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt, paraiškos formą per sistemą galima pildyti čia. Paraiškos elektroniniu būdu bus priimamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val. Paraiškos taip pat bus priimamos teritoriniuose NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų skyriuose.
Kokie ūkiai gali pasinaudoti ES parama smulkiems ūkiams?
Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintų (išaugintų) valdoje produktų perdirbimui ir tiekimui rinkai.
Paramos pagal priemonę gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį. Ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną turi būti nuo 4 000 iki 7 999 Eur.
Atkreiptinas dėmesys, jog jei dėl šios paramos kreipiamasi pakartotinai, ji gali būti skiriama tik kitai remiamai veiklai, t. y. jei parama buvo gauta pagal šią KPP priemonės veiklos sritį žemės ūkio produktų gamybai, dar kartą pareiškėjas gali kreiptis tik dėl paramos žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimui ir tiekimui rinkai.
Pareiškėjas turi užtikrinti, jog paraiškoje numatytą verslo planą įgyvendins per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos
Paramos suma skiriama smulkiems ūkiams
Išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – iki 15 000 Eur.
Išmoka mokama dviem dalinėmis išmokomis: pirmoji 80 proc. išmokos dalis išmokama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po sprendimo skirti paramą, antroji išmokos dalis, sudaranti 20 proc. išmokos sumos, mokama kitais metais, jei verslo planas tinkamai įgyvendintas. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, išmokėta išmokos dalis – susigrąžinama.
Tinkamai įgyvendintas verslo planas laikomas tuomet, kai atliktos visos verslo plane numatytos investicijos, produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis padidintas ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, vykdoma pelninga veikla.
Atrankos kriterijai pretenduojantiems į ES paramą smulkiems ūkiams
Surinktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams ir už tai joms bus skiriami atrankos balai.
Žemiau pateikiame projektų atrankos kriterijus ir balus:
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (tikrinama įgyvendinus verslo planą), – skiriama 15 balų.
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
  • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
  • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
  • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
  • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
3. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
  • jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
  • jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų.
7. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, skiriama 10 balų.
Norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 35 atrankos balus, šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
Naudinga informacija:

Jei norite pasinaudoti paramos galimybe specializuotam uogininkystės ūkiui įkurti arba plėtoti, kviečiame LUAA narius ir visus kitus ūkininkus konsultuotis.
ES paramos konsultacijos bei projekto paruošimas ES paramai smulkiems ūkiams gauti.:

Audrius Meseckas (LUAA valdybos narys)

+37069046320, audrius.meseckas@gmail.com

Related Articles