Parama smulkiems uogininkystės ūkiams iki 2024 m. balandžio 30 d.

Pareiškėjai, 2024 metais siekiantys gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ uogininkystės ūkiui įkurti/plėtoti, tai gali daryti nuo 2024 metų kovo 1 d. iki balandžio 30 d. Tuo pačiu metu paraiškas galės teikti ir smulkūs pieninės galvijininkystės sektoriaus atstovai.

Pagal veiklos sritį remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.

Šiuo paraiškų teikimo etapui skirta:

 • Pieninės galvijininkystės sektoriui – 5 000 000 Eur paramos lėšų;
 • Kitiems (įskaitant uogininkystę) sektoriams – 15 000 000 Eur paramos lėšų.

Pareiškėjai
Pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama veikiančiam ūkiui, kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius.

 • Ūkių, pretenduojančių į paramą smulkiems ūkiams (išskyrus pieninės galvijininkystės ūkius), produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.
 • Pieninės galvijininkystės ūkis paramai smulkiems ūkiams yra tinkamas, jei pieninių veislių melžiamų karvių skaičius ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis sudaro daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio.

ES paramos smulkiems ūkiams dydis
ES parama smulkiam ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra iki 15 000 Eur. Parama išmokama dviem etapais. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. (12 000 Eur) prašomos ES paramos smulkiam ūkiui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji išmoka (20 proc. arba 3 000 Eur) išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų susijusių su vykdoma veikla, įskaitant PVM.

Mišrių ūkių savininkų ūkio pajamos, kurios gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą, nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus neturi sudaryti daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

Atrankos kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams ir joms bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius.

Taikoma pieninės galvijininkystės paraiškoms:

 1. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 15 balų.
 2. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 20 balų.
 3. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas – skiriama 20 balų.

Taikoma kitų žemės ūkio sektorių paraiškoms:

  1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika (Metodika); nustatant pajamų iš minėtų sektorių dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos už paslaugas, o įgyvendinus programas, skirtas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama, išskyrus investicinę paramą), gautos lėšos turi būti išskaidytos į / iš gyvulininkystės ar sodininkystės, ar uogininkystės, ar daržininkystės, ar augalininkystės veiklos gautas lėšas). Tikrinama įgyvendinus verslo planą – skiriama 15 balų.
  2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
 1. nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
 2. nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
 3. nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
 4. nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
 5.       3. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra bent 21 proc. didesnis nei teikiant paramos paraišką, tikrinama įgyvendinus verslo planą:
  jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
  jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.

Toliau pateikiami bendri kriterijai, taikomi visoms – tiek pienininkystės, tiek kitų žemės ūkio sektorių – paraiškoms:

 1. Pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
 2. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu (su paraiška pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama narystė pripažintame žemės ūkio kooperatyve):
  jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
  jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
 3. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis), skiriama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas turi būti deklaruotas ir nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
 4. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos (t. y. dėl jo nėra priimtas sprendimas skirti paramą) pagal priemonės veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, skiriama 10 balų.

Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, bus sudaromos atskiros pieninės galvijininkystės paraiškų ir kitų žemės ūkio sektorių paraiškų pirmumo eilės.

LUAA kviečia kreiptis konsultacijai dėl ES paramos uogininkystės ūkio įkūrimui/plėtrai, sužinoti ar atitinkate paramos teikimo sąlygas/kriterijus, esant poreikiui parengiame reikalingus dokumentus. Daugiau informacijos žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštu: info@luaa.lt 

Telefonu: 8 690 46320

Arba užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime:

Related Articles