Vaisių ir uogų augintojai sulauks didesnės susietosios paramos

Šiais metais pieninių karvių laikytojams papildomai atiteks 3,83 mln. Eur, o vaisių ir uogų augintojams – 0,34 mln. Eur susietosios paramos.

Mūsų šalis 2015-2020 m. finansiniu laikotarpiu susietajai paramai kasmet galėjo skirti 15 proc., t. y. didžiausią leistiną tiesioginių išmokų (TI) voko dalį. Iš jų ne mažiau kaip 2 proc. punktai turėjo būti skirti išmokoms už baltyminius augalus. Du trečdaliai susietosios paramos sumos –10,4 proc. punktai – skirti gyvulininkystės krypties ūkiams remti.

Lietuvoje susietosiomis TI iš viso remiama dvylika augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių krypčių: baltyminių augalų, lauko daržovių, uždaro grunto daržovių, vaisių ir uogų, cukrinių runkelių, sėklinių bulvių, sertifikuota sėkla apsėtų javų auginimas bei pieninių karvių, pieninių veislių bulių, pieninių ožkų, mėsinių galvijų ir mėsinių avių auginimas.

Pereinamuoju 2021-2022 m. finansiniu laikotarpiu Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) nusprendė nekeisti susietąja parama remtinų ūkininkavimo krypčių ir jų finansavimo proporcijų. Šis sprendimas priimtas konsultuojantis su mokslininkais ir socialiniais partneriais bei atsižvelgus į reikalavimus dėl Europos Sąjungos paramos pagrindimo.

Tačiau susietosios paramos schema vis dėlto neišvengė finansinių korekcijų, nes pagal ES reglamentus nuo 2021 metų turi būti laikomasi nustatytų kiekybinių apribojimų. Tai reiškia, kad sektoriams, kuriuose 2019 metais deklaruotas gyvulių skaičius ar pasėlių plotas viršijo Europos Komisijos (EK) patvirtintus referencinius (2009-2013 m.) dydžius, už 2021 deklaravimo metus skiriama susietoji parama negali būti didesnė už skirtą 2020 metais.

Kasmet didėjant TI finansiniams vokams, proporcingai didėja ir lėšos susietajai paramai (žr. lentelę). Tačiau Lietuvai tai reiškia, kad mokant susietąją paramą už 2021 metais deklaruotus pasėlius ir gyvulius, nebus galima išmokėti didesnės nei 2020 metais susietosios paramos  net šešioms ūkininkavimo kryptims (už baltyminių augalų, pieninių veislių bulių, mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių ožkų, sertifikuota sėkla apsėtų javų auginimą), nes nustatytas šių sektorių kiekybinis augimas. Dėl to 2021 m. susidarė 4,17 mln. Eur suma, kurios nebegalima toliau skirti šiems sektoriams.

ŽŪM, reaguodama į EK reikalavimą atlikti privalomas finansines korekcijas, stengėsi nemažinti ir išlaikyti susietajai paramai 2021 metams skirtus 15 proc. tiesioginių išmokų. Tam atliktas ir paramą gaunančių sektorių vertinimas. Atsižvelgiant į griežtus EK reikalavimus skiriant papildomas lėšas sektoriams, pagrįstas ir EK notifikuotas nepanaudotų lėšų perskirstymas pienininkystės ir vaisių bei uogų sektoriams. Juose per pastaruosius penkerius metus mažėjo tiek karvių skaičius, tiek vaisių ir uogų plotai, jų ekonominė situacija taip pat buvo sunki. Dauguma minėtųjų ūkininkavimo krypčių ūkių yra gana smulkūs, todėl be paramos dirba nuostolingai.

Atsižvelgiant į sektoriaus mastą, sumažėjimo lygį ir sukuriamą pridėtinę vertę, 2021 m. iš 4,17 mln. Eur pienininkystės sektoriui papildomai atiteks 3,83 mln. Eur, o vaisių ir uogų sektoriui – 0,34 mln. Eur. Preliminariais vertinimais, išmokos dydis už vaisių ir uogų hektarą ar laikomą pieninės veislės karvę padidės apie 20 proc. (pasibaigus deklaravimo laikotarpiui bus galima tiksliai įvertinti išmokos dydį). Tikimasi, kad tai bus reikšminga parama pieno ūkiams bei vaisių ir uogų augintojams.

                      Susietajai paramai skiriamų lėšų pokytis 2021 m., palyginti su 2020 m.

Susietoji parama už:

Skiriama TI voko dalis 2020 m., tūkst. EUR

Skiriama TI voko dalis 2021 m. (įvertinus padidėjusį tiesioginių išmoko voką), tūkst. EUR

Nepaskirstyta susietosios paramos dalis, tūkst. EUR

Skiriama TI voko dalis 2021 m., tūkst. EUR

Pokytis, palyginti 2021 m. su 2020 m.

Baltyminius augalus

13 109

13 109

0

13 109

0%

Lauko daržoves

1 344

1 482

0

1 482

+10%

Uždaro grunto daržoves

1 273

1 403

0

1 403

+10%

Vaisius ir uogas

2 957

3 260

338

3 599

+22%

Pienines karves

29 574

32 602

3 829

36 431

+23%

Pieninių veislių bulius

5 377

5 377

0

5 377

0%

Mėsinius galvijus

16 131

16 131

0

16 131

0%

Mėsines avis

2 420

2 420

0

2 420

0%

Pienines ožkas

269

269

0

269

0%

Plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla

3 390

3 390

0

3 390

0%

Cukrinius runkelius

1 643

1 811

0

1 811

+10%

Bulves sėklai

66

73

0

73

+10%

Viso susietajai paramai (15 proc. nuo tiesioginių išmokų voko)

77 554

81 328

4 167

85 495

+10%

Tiesioginių išmokų vokas

517 028

569 965

Related Articles